UZNESENIE VLÁDY SR 887/1999

k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 30. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO 26. 10. - 17. 11. 1999 v Paríži

Číslo uznesenia: 887
Zo dňa.........: 13. 10. 1999
Číslo materiálu: 3776/1999
Predkladá......: minister školstva
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s účasťou delegácie Slovenskej republiky na 30. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO 26. 10. - 17. 11. 1999 v Paríži (ďalej len "konferencia UNESCO"),
2...
s návrhom smernice o postupe delegácie Slovenske republiky na konferencii UNESCO;

B. vymenúva

1...
Milana Ftáčnika, ministra školstva

za vedúceho delegácie

Vladimíra Valacha, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR a stáleho predstaviteľa SR pri UNESCO

za zástupcu vedúceho delegácie

Milana Gacíka, štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR zástupcu Ministerstva životného prostredia SR

Ľudovíta Molnára, predsedu Slovenskej komisie pre UNESCO

za členov delegácie;


C. poveruje

ministra školstva

1...
vymenovať podľa programu konferencie UNESCO ďalších členov delegácie, resp. expertov zo zainteresovaných rezortov a zo Slovenskej komisie pre UNESCO
Termin: do 15. októbra 1999

D. ukladá

ministrovi školstva

1...
požiadať ministra zahraničných vecí vystaviť poverovacie listiny pre delegáciu SR
Termin: do 20. októbra 1999
2...
predložiť na rokovanie vlády informáciu o priebehu a výsledkoch konferencie UNESCO
Termin: do 31. januára 2000

E. berie na vedomie, že

1...
náklady spojené s účasťou delegácie Slovenskej republiky na konferencii UNESCO budú hradené z rozpočtových prostriedkov zúčastnených rezortov.

Vykonajú

minister školstva
minister zahraničných vecí
minister životného prostredia