UZNESENIE VLÁDY SR 886/1999

k návrhu na zrušenie neaktuálnych úloh vyplývajúcich pre ministra vnútra z uznesení vlády Slovenskej republiky

Číslo uznesenia: 886
Zo dňa.........: 13. 10. 1999
Číslo materiálu: 3824/1999
Predkladá......: minister vnútra
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. zrušuje

1...
úlohu č. 17 na mesiac jún z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999, preloženú na mesiac október 1999 - návrh zákona o opatreniach súvisiacich s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné a krajské úrady,
2...
úlohu č. 15 na mesiac november z Plánu práce vlády SR na rok 1999 - informácia o postupe prípravy vymedzených správnych agend z pôsobnosti Policajného zboru do pôsobnosti orgánov miestnej štátnej správy,
3...
úlohu č. 21 na mesiac september z Plánu práce vlády SR na rok 1999 - návrh projektu na zavedenie systému kvality v činnosti krajských úradov a okresných úradov nadväzne na výsledky projektu Phare - Technická pomoc reforme verejnej správy.

Na vedomie

minister vnútra