UZNESENIE VLÁDY SR 885/1999

k informácii o návrhu na vytvorenie nezávislého monitorovacieho orgánu pre poskytovanie štátnej pomoci

Číslo uznesenia: 885
Zo dňa.........: 13. 10. 1999
Číslo materiálu: 3831/1999
Predkladá......: ministerka financií
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 526/1999


Vláda


A. schvaľuje

1...
postup na vytvorenie nezávislého monitorovacieho orgánu pre poskytovanie štátnej pomoci;

B. ukladá

ministerke financií
predsedovi Protimonopolného úradu SR

1...
predložiť na rokovanie vlády návrh na zvolenie riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc Národnou radou SR
Termin: do 27. októbra 1999
2...
pripraviť návrh na organizačno-technické zriadenie úradu
Termin: do 30. novembra 1999.

Vykonajú

ministerka financií
predseda Protimonopolného úradu SR