UZNESENIE VLÁDY SR 884/1999

k návrhu Dohody medzi vládou SR a vládou Japonska o udelení grantu japonskej vlády pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave, uzavretej vo forme výmeny nót

Číslo uznesenia: 884
Zo dňa.........: 13. 10. 1999
Číslo materiálu: 3838/1999
Predkladá......: minister zahraničných vecí
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. súhlasí

1...
s uzavretím Dohody medzi vládou SR a vládou Japonska o udelení grantu japonskej vlády pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave (ďalej len "Dohoda") formou výmeny nót, vrátane jej príloh podľa predloženého návrhu;

B. schvaľuje

1...
Protokol o procedurálnych otázkach s dodatkom a zápis z rokovania (ďalej len "súvisiace dokumenty");

C. splnomocňuje

ministra zahraničných vecí
a ako alternáta štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR

1...
na podpis príslušnej nóty k Dohode a súvisiacich dokumentov;

D. ukladá

ministrovi kultúry

1...
zabezpečiť podpis Dohody o zastúpení (Agent Agreement) medzi Univerzitnou knižnicou v Bratislave a Japan International Co-operation System
Termin: ihneď
2...
zabezpečiť realizáciu grantu japonskej vlády a v tejto súvislosti ustanoviť zástupcu oprávneného uzatvárať príslušné zmluvy v súlade s bodom 4 nóty
Termin: ihneď

ministerke financií

3...
zabezpečiť oslobodenie tovaru dovážaného v rámci kultúrneho grantu japonskej vlády pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave od colných poplatkov v súlade s colnými predpismi
Termin: ihneď
4...
zabezpečiť v zmysle platných právnych predpisov oslobodenie japonských fyzických osôb od vnútroštátnych daní a ďalších finančných poplatkov, ktoré môžu byť uložené v Slovenskej republike s ohľadom na poskytovanie zariadení a služieb v rámci grantu
Termin: ihneď.

Vykonajú

minister zahraničných vecí
minister kultúry
ministerka financií