UZNESENIE VLÁDY SR 881/1999

k informatívnej správe o procese kandidatúry Popradu-Tatier na usporiadanie Zimných olympijských hier v roku 2006

Číslo uznesenia: 881
Zo dňa.........: 13. 10. 1999
Číslo materiálu: 3834/1999
Predkladá......: podpredseda vlády Ľ. Fogaš a splnomocnenec vlády SR pre
Podnet.........: uznesenie vlády SR č. 124/1999


Vláda


A. berie na vedomie

1...
informatívnu správu o procese kandidatúry Popradu-Tatier na usporiadanie Zimných oplympijských hier v roku 2006;

B. konštatuje, že

1...
dôstojná prezentácia kandidatúry a projektu konania ZOH a ZPH v regióne Popradu-Tatier na 109. zasadnutí Medzinárodného olympijského výboru v Soule bola efektívnou formou medzinárodnej prezentácie Slovenskej republiky a prispela k zlepšeniu jej medzinárodnopolitického postavenia;

C. mení

1...
bod C.2 uznesenia vlády SR č. 124/1999 k správe o procese kandidatúry ZOH 2006 Poprad- Tatry takto:

"C.2. z finančnej čiastky určenej na realizáciu športových stavieb vyčleňuje 1 220 000 Sk na medzinárodnú registráciu loga Poprad-Tatry 2006";


D. zrušuje

1...
uznesenie vlády SR č. 579/1998 k návrhu záruk vlády SR nad ekonomickým zabezpečením prípravy a konania ZOH 2006 Poprad-Tatry v znení bodu B. 3 uznesenia vlády SR č. 124/1999.

Vykonajú

minister školstva
ministerka financií