UZNESENIE VLÁDY SR 754/1999

k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 535 z 23. 6. 1999 k návrhu na vyslanie ženijnej jednotky Armády SR do medzinárodných mierových síl KFOR na území Kosova

Číslo uznesenia: 754
Zo dňa.........: 5. 9. 1999
Číslo materiálu: 3526/1999
Predkladá......: minister obrany a minister zahraničných vecí
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. dopĺňa

1...
uznesenie vlády SR č. 535 z 23. 6. 1999 k návrhu na vyslanie ženijnej jednotky Armády SR do medzinárodných mierových síl KFOR na území Kosova takto:

"A.4. s uzavretím Dohody medzi vládou SR a NATO o účasti ženijnej jednotky Armády SR v medzinárodnych mierových silách KFOR na území Kosova (ďalej len "dohoda o účasti") formou výmeny listov podľa predloženého návrhu,

A.5. s uzavretím Dohody medzi vládou SR a NATO o finančnom zabezpečení ženijnej jednotky Armády SR v medzinárodných mierových silách KFOR na území Kosova (ďalej len "dohoda o finančnom zabezpečení") formou výmeny listov podľa predloženého návrhu;

ministrovi obrany
ministerke financií
C.5. zabezpečiť vykonávanie dohody o účasti po nadobudnutí jej platnosti,

C.6. zabezpečiť vykonávanie dohody o finančnom zabezpečení po nadobudnutí jej platnosti;

D. splnomocňuje

veľvyslanca - vedúceho Misie SR pri NATO a ako alternátov veľvyslanca SR v Belgickom kráľovstve a veľvyslanca SR pri európskych spoločenstvách

D.1. na podpis listu týkajúceho sa dohody o účasti,

D.2. na podpis listu týkajúceho sa dohody o finančnom zabezpečení.".