UZNESENIE VLÁDY SR 75/1999

k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu Štatistického úradu SR

Číslo uznesenia: 75
Zo dňa.........: 27. 1. 1999
Číslo materiálu: 297/1999
Predkladá......: podpredseda vlády I. Mikloš
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. odvoláva

1...
Ing. Štefana Condíka, CSc.

z funkcie predsedu Štatistického úradu SR

Termin: s účinnosťou od 27. januára 1999

B. vymenúva

1...
RNDr. Petra Macha

do funkcie predsedu Štatistického úradu SR

Termin: s účinnosťou od 27. januára 1999.

Vykoná

predseda vlády