UZNESENIE VLÁDY SR 922/1998

k návrhu reštrukturalizácie a reorganizácie Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR

Číslo uznesenia: 922
Zo dňa.........: 23. 12. 1998
Číslo materiálu: 3906/1998
Predkladá......: podpredseda vlády I. Mikloš
Podnet.........: v zmysle bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 765/1998


Vláda


A. schvaľuje

1...
návrh reštrukturalizácie a reorganizácie Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR (ďalej len "Úrad");

B. ukladá

podpredsedovi vlády P. Csákymu

1...
v spolupráci s podpredsedom vlády P. Hamžíkom predložiť návrh vytvorenia Národnej agentúry pre regionálny rozvoj a spôsob jej financovania na rokovanie vlády
Termin: do 31. januára 1999
2...
predložiť na rokovanie vlády návrh legislatívneho a inštitucionálneho zabezpečenia systému regionálnej politiky SR a premietnuť ho do novely zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov
Termin: do 15. februára 1999

podpredsedovi vlády P. Hamžíkovi

3...
prevziať agendu a zabezpečiť plnenie úloh vzťahujúcich sa k európskej integrácii, vrátane čerpania fondov európskej komisie, ktoré doteraz zabezpečoval Úrad a delimitovať - tri pracovné miesta, vrátane mzdových prostriedkov

predsedovi Úradu

4...
v spolupráci s ministrom zahraničných vecí zabezpečiť odovzdanie agendy súvisiacej s koordináciou cezhraničnej a trilaterálnej spolupráce so susednými štátmi na Ministerstvo zahraničných vecí SR a delimitovať dve pracovné miesta vrátane mzdových prostriedkov
Termin: do 31. decembra 1998
5...
delimitovať osem pracovných miest zo sekcie stratégie rozvoja vedy a technológií na Ministerstvo školstva SR vrátane mzdových prostriedkov a poistného
Termin: do 31. decembra 1998
6...
odovzdať agendu z oblasti vedy a techniky, medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce a vedecko-technických informácií na Ministerstvo školstva SR v súlade so zákonom SNR č. 347/1990 Zb. v znení neskorších predpisov,
Termin: do 31. marca 1999
7...
v spolupráci s ministrom školstva a ministrom výstavby a verejných prác vytvoriť delimitačnú komisiu, ktorá pripraví a predloží na rokovanie vlády návrh delimitácie časti hnuteľného a nehnuteľného majetku v súvislosti s odovzdaním agendy uvedenej pod bodom B.6. tohto uznesenia
Termin: do 31. januára 1999
8...
odovzdať Centrum vedecko-technických informácii do pôsobnosti Ministerstva školstva SR vrátane hnuteľného a nehnuteľného majetku
Termin: do 31. marca 1999
9...
vykonať organizačné zmeny na Úrade a znížiť počet zamestnancov na 55
Termin: do 31. marca 1999

ministrovi školstva

10...
zabezpečiť prevzatie Centra vedecko-technických informácií vrátane pracovníkov pod gesciu Ministerstva školstva SR, vrátane hnuteľného a nehnuteľného majetku
Termin: do 31. marca 1999
11...
zabezpečiť zástupcov Ministerstva školstva SR do delimitačnej komisie
Termin: do 31. januára 1999
12...
zabezpečiť prevzatie agendy z oblasti vedy a techniky, medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce a vedecko-technických informácií v súlade so zákonom SNR č. 347/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
Termin: do 31. marca 1999

ministrovi výstavby a verejných prác

13...
zabezpečiť zástupcov Ministerstva výstavby a verejných prác SR do delimitačnej komisie
Termin: do 31. januára 1999

ministerke financií

14...
zabezpečiť potrebné rozpočtové prostriedky na činnosť Úradu v zmysle schválenej reštrukturalizácie Úradu, vrátane Centra vedecko-technických informácií a delimitovaných pracovníkov
Termin: v rámci prípravy rozpočtového provizória a návrhu štátneho rozpočtu
na rok 1999

C. zrušuje

1...
uznesenie vlády SR č. 917 zo 16. decembra 1998 k návrhu reštrukturalizácie a reorganizácie Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR.

Vykonajú

podpredseda vlády P. Csáky
podpredseda vlády P. Hamžík
ministerka financií
minister školstva
minister zahraničných vecí
minister výstavby a verejných prác
predseda Úradu pre stratégiu rozvoja SVaT SR