UZNESENIE VLÁDY SR 765/1998

k návrhu na odvolanie z funkcie predsedu Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR

Číslo uznesenia: 765
Zo dňa.........: 11. 11. 1998
Číslo materiálu: 3210/1998
Predkladá......: predseda vlády
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. odvoláva

1...
Doc. PhDr. Rastislava Tótha, CSc.

z funkcie predsedu Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR

s účinnosťou od 11. novembra 1998


B. poveruje

1...
RNDr. Milana Rajčáka, CSc.

dočasným vedením Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR

s účinnosťou od 11. novembra 1998

podpredsedu vlády I. Mikloša

2...
vypracovať a predložiť na rokovanie vlády návrh na reštrukturalizáciu Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR
Termin: do 15. decembra 1998.

Vykonajú

predseda vlády
podpredseda vlády I. Mikloš