Č. m.: 3686/1992

Uznesenie Vlády SR

z 27. októbra 1992 číslo 817

k návrhu na riešenie problémov výstavby ľahkého metra v hlavnom meste SR Bratislave, vo väzbe na uznesenie vlády SR č. 442/1992 a uznesenie vlády ČSFR č. 396/1992

Vláda

A. k o n š t a t u j e , že

1. návrh financovania výstavby ľahkého metra v Bratislave, schválený uznesením vlády SR č. 442/1992, bol nereálny,

2. z dôvodu zabezpečenia obojstranne výhodných vzťahov Slovenskej republiky a Francúzskej republiky, bude potrebné hľadať ďalšie možnosti financovania spoločných projektov,

3. problémy protiodberov nad rámec projektov a možnosti financovania výstavby z výnosov nedobytných pohľadávok v zahraničí presahujú kompetenciu Mestského zastupiteľstva Bratislavy a je nevyhnutné ich riešiť na vládnej úrovni;


Zrušuje

uznesenie vlády SR č. 442/1992 k správe o zabezpeční prípravy, výstavby a financovania projektu VAL /ľahkého metra/ v hlavnom meste SR Bratislave.

Na vedomie: primátor hlavného mesta SR Bratislavy