Č. m.: 1796/1992

Uznesenie Vlády SR

z 19. mája 1992 číslo 442

k správe o zabezpečení prípravy, výstavby a financovania projektu VAL (ľahkého metra) v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

Vláda

A. k o n š t a t u j e , že

1. zvýšenie kvantity a kvality hromadnej prepravy osôb a požiadavky na ekologizáciu prostredia Bratislavy si vyžadujú zavedenie nového nosného systému mestskej hromadnej dopravy na báze ľahkého metra, čo nie je možné zabezpečiť bez technickej a finančnej účasti zo zahraničia,

2. výstavbou ľahkého metra sa vytvoria podmienky na zefektívnenie využitia centrálnej oblasti mesta i na zvýšenie hodnoty ďalších dotknutých zón; zhodnotenie územia sa využije na zmiernenie finančnej náročnosti investície,

3. realizáciou projektu sa vytvoria predpoklady pre zvýšenie priamej a indukovanej zamestnanosti vo viacerých odvetviach slovenskej ekonomiky,

B. b e r i e n a v e d o m i e , že

1. rozpočtové náklady stavby predstavujú podľa ponuky francúzskych a slovenských podnikov MATRA TRANSPORT, CAMPENON BERNARD, Hydrostav, Banské stavby, Prievidza, PUDOS, HUMA ´90, Doprastav, sumu 16 075 mil. Kčs,

2. celkové náklady, vrátane úrokových a ďalších finančných nákladov pri zohľadnení predpokladaného rastu rozpočtových nákladov stavby v dôsledku očakávaného cenového vývoja, sú vyčíslené k cieľovému roku ich splatenia v sume cca 25 025 mil. Kčs,

3. francúzska vláda je pripravená poskytnúť na základe záruky vlády Slovenskej republiky a vlády ČSFR úver vo výške 1 808 mil. FFR a konzorcium francúzskych bánk úver vo výške 319 mil. FFR (a za príslušné úroky),

4. na financovanie nákladov projektu VAL (ľahkého metra) vo výške 3 654 mil. Kčs sa použijú prostriedky z deblokácie česko-slovenských pohľadávok v zahraničí, čo zabezpečí francúzska strana;


Súhlasí

s predloženým návrhom na prípravu, výstavbu a financovanie projektu VAL (ľahkého metra) v Bratislave a s uzavretím zmluvy medzi hlavným mestom SR Bratislavou a francúzskymi a slovenskými podnikmi MATRA TRANSPORT, CAMPENON BERNARD, Hydrostav, Banské stavby, PUDOS, HUMA '90 a Doprastav;


Ukladá

1. ministrovi financií, ministrovi hospodárstva, ministrovi výstavby a stavebníctva, ministrovi priemyslu, ministrovi lesného a vodného hospodárstva a ministrovi dopravy a spojov

v spolupráci s viceguvernérom ŠBČS Ústredia pre SR spolupracovať s primátorom hlavného mesta SR Bratislava pri príprave zmluvy a realizácii projektu VAL (ľahkého metra) v Bratislave,

2. ministrovi financií

a/ zabezpečiť prostredníctvom Federálneho ministerstva financií podpísanie záruky štátneho rozpočtu federácie na úver francúzskej vlády a bankový úver vo výške 2 127 mil. FFR a za príslušné úroky,

b/ poskytnúť záruky štátneho rozpočtu SR za úver francúzskej vlády a konzorcia francúzskych bánk vo výške 2 127 mil. FFR a za príslušné úroky,

c/ požiadať podpredsedu vlády ČSFR a ministra financií ČSFR a guvernéra ŠBČS, aby výnos z deblokácie česko-slovenských pohľadávok zabezpečovaný francúzskou stranou vo výške 3 654 mil. Kčs sa použil na financovanie projektu VAL (ľahkého metra) v Bratislave,

E. ž i a d a

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

1. pripraviť návrh materiálu na rokovanie vlády ČSFR a zvýrazniť v ňom širšie ekonomické súvislosti a kvantifikovať prínosy projektu výstavby VAL (ľahkého metra) pre ekonomiku Slovenskej republiky,

2. zahrnúť záväzok francúzskej strany z deblokácie česko-slovenských pohľadávok v zahraničí minimálne 3 654 mil. Kčs do zmluvy o príprave a realizácie projektu VAL (ľahkého metra) v Bratislave;


Poveruje

predsedu vlády

predložiť materiál pripravený podľa časti E tohto uznesenia na rokovanie vlády ČSFR a požiadať vládu ČSFR o záruku štátneho rozpočtu federácie, vyžadovanú francúzskou stranou.

Vykonajú: predseda vlády, minister financií, minister hospodárstva, minister výstavby a stavebníctva, minister priemyslu, minister lesného a vodného hospodárstva, minister dopravy a spojov, viceguvernér ŠBČS Ústredia pre pre SR a primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Na vedomie: predseda vlády ČSFR, podpredseda vlády ČSFR a minister financií ČSFR a guvernér ŠBČS