UZNESENIE VLÁDY SR 278/1997

k rozhodnutiu prezidenta Slovenskej republiky z 13. marca 1997 č. 76/1997 Z.z. o vyhlásení referenda

Číslo uznesenia: 278
Zo dňa.........: 22. 4. 1997
Číslo materiálu: 1614/1997-A
Predkladá......: podpredsedníčka vlády K. Tóthová
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. konštatuje, že

1...
Ústavu Slovenskej republiky nemožno meniť referendom,
2...
po vyhlásení rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky z 13. marca 1997 č. 76/1997 Z.z. o vyhlásení referenda sa vec stala spornou medzi prezidentom Slovenskej republiky ako vyhlasovateľom referenda a vládou Slovenskej republiky ako organizátorom referenda po štátnej línii,
3...
podľa názoru vlády Slovenskej republiky v rozhodnutí prezidenta z 13. marca 1997 č. 76/1997 Z.z. o vyhlásení referenda otázka uvedená v I. časti písm. b) 4. bode, ako aj príloha k rozhodnutiu prezidenta Slovenskej republiky vychádzajú z nesprávneho výkladu článku 93 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a sú v rozpore s článkom 2 ods. 2, článkom 72, článkom 84 ods. 3 a článkom 98 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky;

B. ukladá

ministrovi vnútra

z dôvodov uvedených v časti A tohto uznesenia

1...
zabezpečiť doručovanie hlasovacích lístkov obciam len s otázkou uvedenou v I. časti písm.a) bodoch 1 až 3 rozhodnutia prezidenta,
2...
do vyriešenia sporu nedoručovať obciam hlasovacie lístky s otázkou uvedenou v I. časti písm. b) 4. bode rozhodnutia prezidenta;

C. súhlasí

1...
so zmenou uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 217 z 25. marca 1997 k návrhu organizačno-technického zabezpečenia referenda po štátnej línii v roku 1997 podľa prílohy tohto uznesenia s tým, že sa zabezpečí samostatné sčítanie hlasov občanov, ako aj účasti občanov na referende k otázke uvedenej v I. časti písm. b) v 4. bode rozhodnutia prezidenta,
2...
s tým, aby sa podal návrh vlády Slovenskej republiky na začatie konania Ústavného súdu Slovenskej republiky na podanie výkladu článku 93 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky s požiadaním o urýchlené rozhodnutie o tomto návrhu;

D. poveruje

predsedu vlády

1...
aby v mene vlády Slovenskej republiky oznámil stanovisko uvedené v časti A a B tohto uznesenia prezidentovi Slovenskej republiky.

Vykonajú

predseda vlády
minister vnútra

                       P r í l o h a
                       k uzneseniu vlády SR
                       č. 278/1997
                       _______________________


                D o d a t o k

    k organizačno-technickému zabezpečeniu referenda po štátnej
    línii v roku 1997


       Organizačno-technické zabezpečenie referenda po štátnej
    línii v roku 1997 schválené uznesením vlády SR č. 217 z 25.
    marca 1997 sa mení nasledovne:

       1. V bode A.7. sa text mení takto:

        "Spracovať  výsledky  referenda  tak,  aby  účasť
    oprávnených občanov na hlasovaní bola vyhodnotená osobitne za
    otázky č.  1 až 3 a osobitne za otázku č. 4, ak dôjde k
    hlasovaniu o tejto otázke."

       2. V bode C.2. sa text dopĺňa takto:

        "Vzory hlasovacích lístkov vypracovať a ich tlač
    zabezpečiť osobitne pre otázky č. 1 až 3 a osobitne pre
    otázku č. 4, pričom súčasťou hlasovacieho lístku pre otázku
    č.  4 bude aj úplný text návrhu ústavného zákona o priamej
    voľbe prezidenta SR."

       3. V bode C.5. sa text dopĺňa takto:

        "Pri distribúcii tlačív zabezpečiť, aby obciam boli
    doručené hlasovacie lístky s otázkami č. 1 až 3. Hlasovacie
    lístky s otázkou č.  4 distribuovať až v nadväznosti na
    výsledok konania Ústavného súdu SR."