UZNESENIE VLÁDY SR 801/1999

k zhodnoteniu dopadov a realistického termínu odstavenia 1. a 2. bloku jadrovej elektrárne V-1 Jaslovské Bohunice v súlade s návrhom Energetickej politiky Slovenskej republiky

Číslo uznesenia: 801
Zo dňa.........: 14. 9. 1999
Číslo materiálu: 3568/1999
Predkladá......: minister hospodárstva
Podnet.........: iniciatívny návrh


Vláda


A. schvaľuje

1...
ako realistický termín odstavenia blokov jadrovej elektrárne V-1 Jaslovské Bohunice takto: 1. blok rok 2006 2. blok rok 2008 s tým, že je pripravená zvážiť odstavenie obidvoch blokov v skoršom termíne v závislosti od možného skoršieho termínu vstupu SR do EÚ a od finančnej pomoci pri likvidácii;

B. poveruje

podpredsedu vlády P. Hamžíka
ministra hospodárstva
ministra práce, sociálnych vecí a rodiny

1...
prerokovať s EK sociálno-ekonomické dopady a finančné podmienky odstavenia JE V-1 a vypracovanie spoločných plánov jeho financovania;

C. ukladá

ministrovi hospodárstva

1...
predložiť na rokovanie vlády návrh postupu realizácie odstavenia JE V-1 vrátane riešenia sociálno-ekonomických dopadov odstavenia
Termin: do 30. júna 2000.

Vykonajú

podpredseda vlády P. Hamžík
minister hospodárstva
minister práce, sociálnych vecí a rodiny