UZNESENIE VLÁDY SR 134/1998

k návrhu na poverenie predsedu vlády Slovenskej republiky výkonom niektorých právomocí prezidenta Slovenskej republiky

Číslo uznesenia: 134
Zo dňa.........: 3. 3. 1998
Číslo materiálu: 624/1998
Predkladá......: podpredsedníčka vlády K. Tóthová
Podnet.........:


Vláda


A. berie na vedomie,

1...
že podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky jej patrí výkon funkcie prezidenta okrem jeho oprávnení podľa čl. 102 písm. d) až g) a okrem právomoci byť hlavným veliteľom ozbrojených síl, podľa čl. 102 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky, a to až do času, kým nový prezident zloží sľub podľa článku 104 Ústavy Slovenskej republiky;

B. konštatuje,

1...
že podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na predsedu vlády prešlo hlavné velenie ozbrojených síl;

C. poveruje

predsedu vlády

1...
podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky výkonom právomocí prezidenta uvedených v čl. 102 písm. a), b), h) a i), v čl. 134 ods. 4, v čl. 135, v čl. 138 ods. 2, 3, v čl. 139 a v čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky.

Vykoná

predseda vlády

Na vedomie

predseda Národnej rady Slovenskej republiky