Č. m.: 105/1993

Uznesenie Vlády SR

z 12. januára 1993 číslo 24

k návrhu na vymenovanie veľvyslancov Slovenskej republiky

Vláda


Schvaľuje

návrh na vymenovanie veľvyslancov Slovenskej republiky, a to:

1. Ing. Františka D l h o p o l č e k a , CSc. za veľvyslanca v Juhoafrickej republike,

2. PhDr. Jána D o m o k a za veľvyslanca v Japonsku,

3. JUDr. Benedikta D u r m e k a za veľvyslanca v Sýrskej arabskej republike,

4. Ing. Antona H y k i s c h a za veľvyslanca v Kanade,

5. Prof. JUDr. Martina K o n t r u , CSc. za veľvyslanca v Talianskej republike,

6. Doc. PhDr. Ábela K r á ľ a za veľvyslanca vo Švajčiarskej konfederácii,

7. Dr. Jána K u b i š a za veľvyslanca akreditovaného pri OSN v Ženeve,

8. JUDr. Eduarda K u k a n a za veľvyslanca akreditovaného pri OSN v New Yorku,

9. MUDr. Evu M i t r o v ú , DrSc. za veľvyslankyňu akreditovanú pri RE v Štrasburgu,

10. Ing. Ivana M j a r t a n a za veľvyslanca v Českej republike,

11. Doc. Ing. Štefana M o r á v k a , CSc. za veľvyslanca v Kórejskej republike,

12. JUDr. Štefana P a u l í n y h o za veľvyslanca v Holandskom kráľovstve,

13. Milana R e s u t í k a za veľvyslanca v Rumunsku,

14. Ing. arch. Ivana S p i š k u , CSc. za veľvyslanca v Alžírskej demokratickej a ľudovej republike,

15. Doc. PhDr. Jána S z e l e p c s é n y i h o , CSc. za veľvyslanca v Tureckej republike,

16. Doc. MVDr. Milana T r á v n i č k a , CSc. za veľvyslanca v Španielskom kráľovstve,

17. Doc. PhDr. Jána V i l i k o v s k é h o , CSc. za veľvyslanca v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska,

18. PhDr. Petra Z s o l d o s a za veľvyslanca v Portugalskej republike;


Poveruje

predsedu vlády v zastúpení prezidenta Slovenskej republiky

vymenovať veľvyslancov Slovenskej republiky uvedených v časti A tohto uznesenia.

Vykoná: predseda vlády